جزة شوي

مناقل حديد,مناقل تفصيل,سحاب مشب,اوجارات,اوجار مشب,سحاب مع غطا,جزة مشب . په نړۍ کې د بېلابېلو تيوريو ايجاد راته وايي، چې ادبي ماهيت ته کله له بهره او کله د ادب له درونه کتل شوي دي

2023-01-27
    شرح فقه درس صلاه الاسستسقاء ص 34 مصدر سعودي
  1. د افغانستان عامه مطالعات اداره | اپرو
  2. المواطن الليبي